Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2010 - 2011
Denumirea disciplinei:
MANAGEMENT
Cod: RZI123 Semestrul: 2 Numarul de credite: 4
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 1
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 28 ore DF - fundamentala DF DO - obligatorie DO
Seminar/Laborator: 14 ore DS - de specialitate - DA - la alegere (optionala) -
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: Obiectivele disciplinei constau din introducerea studenţilor în domeniul managementului în vederea formarii unui specialist capabil să cunoască mediul şi scopul organizaţiei economice, metodologia luării deciziei, dar şi metodele de decizie, inclusiv cele în condiţii de risc. Se abordează problematica organizării întreprinderii, structura organizatorică, elementele şi documentele acesteia, precum şi a planificării, cu referire la strategii, instrumente şi tehnic. Deopotrivă, se au în vedere acţiunile de control, metodele şi instrumentele de control, ca şi problemele legate de managementul resurselor umane, motivaţia oamenilor, stilul de conducere, comunicarea în management. Noţiunile tratate pe parcursul capitolelor sunt absolut necesară studenţilor, atât pentru însuşirea cunoştinţelor de bază, cât şi pentru formarea lor ca viitori economişti în domeniul financiar-bancar.
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Noţiuni introductive (p. 1) 2
2 Noţiuni introductive (p. 2) 2
3 Organizaţia - obiect al managementului (p. 1) 2
4 Organizaţia - obiect al managementului (p. 2) 2
5 Luarea deciziei (p. 1) 2
6 Luarea deciziei (p. 2) 2
7 Organizarea întreprinderii (p. 1) 2
8 Organizarea întreprinderii (p. 2) 2
9 Planificarea (p. 1) 2
10 Planificarea (p. 2) 2
11 Controlul (p. 1) 2
12 Controlul (p. 2) 2
13 Conducerea oamenilor, motivarea (p. 1) 2
14 Conducerea oamenilor, motivarea (p. 2) 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Noţiuni introductive 2
3 Organizaţia - obiect al managementului 2
5 Luarea deciziei 2
7 Organizarea întreprinderii 2
9 Planificarea 2
11 Controlul 2
13 Conducerea oamenilor, motivarea 2
Teste si teme de control: da
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 60%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 20%
- verificari pe parcursul semestrului 10%
- teme de control 10%
Cerinte minime pentru nota 5 Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect; Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat; Minim nota 5 la seminar; Să rezolve bine un subiect
Cerinte pentru nota 10 Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate; Rezolvă corect problemele cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni; A parcurs atât bibliografia obligatorie, cât şi cea suplimentară recomandată la cursuri şi seminarii; Are un limbaj de specialitate complex, prin care dovedeşte o bună capacitate de exprimare, coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate; Minim nota 8 la seminar conform punctajului prezentat.
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Nicolescu Ovidiu , Verbunc Ion, Management, Editura Economică, 1999
Facultativa: 1. Caprarescu G, Chendi G. B., Militaru C., Management, Editura Pro Universitaria, 2007
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs: - Expunere - Curs interactiv - Lucru in grup
Seminar/Laborator: - Expunere - Lucru in grup - Invatare prin aplicatii studii de caz
Lista materialelor didactice necesare:
Suport curs online
Titular de disciplina:


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |