Home    |   Contact
   
A system error occurred. We apologize for the inconvenience.

  Login profesori | Login studenti


Grupa 
UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
FISA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016 - 2017
Denumirea disciplinei:
BURSE ŞI PIEŢE INTERNAŢIONALE
Cod: EAIZI326 Semestrul: 2 Numarul de credite: 4
Forma de invatamant: IF Anul de studiu: 3
Numarul orelor pe semestru/activitati Categoria formativa a disciplinei Categoria de optionalitate a disciplinei:
Curs: 24 ore DF - fundamentala - DO - obligatorie -
Seminar/Laborator: 24 ore DS - de specialitate DS DA - la alegere (optionala) DA
Studiu individual: 0 ore DC - complementara - DF - facultativa -
Obiectivele disciplinei: De a descrie mecanismul de funcţionare a burselor de valori De a defini principalele tranzacţii bursiere De a explica importanţa indicilor bursieri De a descrie principalele instrumente folosite pe piaţa bursieră
Competente profesionale:
Competente transversale:
CONTINUTUL CURSULUI
Tema Descriptori Nr. ore
1 Elemente definitorii ale burselor de mărfuri si valori 2
2 Cotarea valorilor mobiliare 2
3 Operaţiuni condiţionale 2
4 Tranzacţiile futures 2
5 Speculaţia 2
6 Operaţiuni de acoperire 2
7 Contractele cu opţiuni 2
8 Indicii bursieri –definiţie şi clasificare 2
9 Indicii bursieri naţionali 2
10 Indicii bursieri internaţionali 2
11 Indicii bursieri româneşti 2
12 Emisiunea şi evaluarea acţiunilor 2
13 Piaţa financiară 2
14 Sisteme financiare dezvoltate 2
CALENDARUL DISCIPLINEI
Saptamana Tema/Tematica studiata la seminar/ laborator/ proiect Nr. ore
1 Noţiuni generale burse şi piaţa financiară 2
3 Simulare bursieră I 2
5 Operaţiuni condiţionale şi tranzacţiile futures 2
7 Operaţiuni speculative şi de acoperire 2
9 Simulare bursieră II 2
11 Indicii bursieri 2
13 Emisiunea şi evaluarea acţiunilor 2
Teste si teme de control: -
Forma de evaluare(E - examen, V - verificare pe parcurs, C - colocviu): E
Stabilirea notei finale (procentaje): - raspunsurile la examen/colocviu 50%
- activitati aplicative laborator/lucrari practice/proiect etc 50%
- verificari pe parcursul semestrului 0%
- teme de control 0%
Cerinte minime pentru nota 5 1. Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect; 2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat; * 3. Minim nota 5 la seminar; * 4. Să rezolve bine un subiect.*
Cerinte pentru nota 10 1. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate; * 2. Rezolvă corect problemele cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni; * 3. A parcurs atât bibliografia obligatorie, cât şi cea suplimentară recomandată la cursuri şi seminarii; 4. Are un limbaj de specialitate complex, prin care dovedeşte o bună capacitate de exprimare, coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate; * 5. Minim nota 9 la seminar conform punctajului prezentat. *
Bibliografie curs: Obligatorie: 1. Anghelache G., Piata de capital in context european, Economica
2. Anghelache G., Piata de capital. Caracteristicii. Evolutii. Tranzactii, Economica
3. Mionel O., Burse internaţionale de valori,, Ed. Prouniversitaria,Bucureşti, 2012
4. Radu S., Pieţe de capital, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, 2012
Facultativa: 1. Ştefan Mâşu, Petre Buneci, Veronica Gheorghe,, Criza, anticriza şi noua ordine mondială,, Ed. Solaris Print, 2009
2. Stoica V., Ionecu E., Piete de capital si burse de valori, Economica
Bibliografie seminar: Obligatorie:
Facultativa:
Metode de predare(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învatare prin aplicatii etc.) Curs:
Seminar/Laborator:
Lista materialelor didactice necesare:
Suport curs online
Titular de disciplina: Lector univ. dr. BROJU Angela
Asistenti disciplina: BROJU Angela, grupa 141


Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate UCDCBV Home    |   Contact |